Terug

Prognostisch Onderzoek naar uitkomsten van COVID-19

Prognostisch Onderzoek naar uitkomsten van COVID-19

Discipline: Huisartsgeneeskunde Startdatum: juni 2021
Studiejaar: Master Taal: Nederlands
Niveau: Wetenschapsstage Locatie: Julius Centrum, UMC Utrecht. Werkzaamheden afhankelijk van de COVID-19 situatie mogelijk met name vanuit huis.
Looptijd: Vanaf 12 weken Contact: Tamara Platteel: t.n.platteel-3@umcutrecht.nl

Context en omschrijving

Gecompliceerde COVID-19-luchtweginfecties bij gehospitaliseerde patiënten kunnen langdurige aanhoudende klachten veroorzaken, zowel somatisch als psychologisch. De lange termijn impact van gecompliceerde COVID-19-luchtweginfecties die in de huisartsenpraktijk worden behandeld, is echter nog onbekend. Huisartsen melden dat ook patiënten die niet zijn opgenomen in een ziekenhuis langdurige klachten rapporteren. Kennis over de prognose van deze groep patiënten is belangrijk om adequate voorlichting en begeleiding te waarborgen.

Deelvragen

Het primaire doel van deze studie is om het verschil in gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (bepaald door SF-36) gedurende 12 maanden follow-up te bepalen tussen patiënten met en zonder een vastgestelde SARS-CoV-2-infectie bij patiënten die tijdens de eerste COVID-19 golf in de huisartspraktijk zijn gezien met gecompliceerde luchtweginfecties, en om risicofactoren die het herstel beïnvloeden te identificeren.

Het onderzoek van de student richt zich op een aantal secundaire eindpunten die vooral gemeten worden vanuit de huisartsenpraktijk.

Secundaire eindpunten zijn onder andere
- het aantal episodes van luchtweginfecties waarvoor antibiotica nodig zijn
- verwijzingen naar het ziekenhuis
- aantal contacten met huisarts

Onderzoeksmethode en werkplan 

Studie opzet en setting: Prospectief cohortonderzoek met een follow-up duur van 12 maanden bij 300 patiënten die zich in de eerste COVID-19 golf (1 maart-1 juni 2020) met een gecompliceerde luchtweginfectie in de huisartsenpraktijk hebben gepresenteerd . Bij deze patiënten (geworven in de provincies Brabant en Utrecht) is reeds serologie verricht om te bepalen of zij COVID-19 hebben doorgemaakt.

Op het moment van start van de stage zal de 12 maanden follow-up periode van de patiënten uit het PRO-COVID-19 cohort (bijna) zijn afgerond. De student zal als onderdeel van de stage de laatste data verzamelen uit de dossiers van deelnemende patiënten in de deelnemende huisartsenpraktijken. Daarnaast verricht de student analyses op de data van dit cohort en schrijft een schriftelijke rapportage als aanzet voor een artikel. Ondermeer kijkt de student naar verschillen in de follow-up tussen patiënten met luchtweginfecties veroorzaakt door SARS-CoV-2 en op basis van andere verwerkers wat betreft het aantal contacten met de huisarts, het aantal episodes met luchtweginfecties en verwijzingen naar het ziekenhuis, gecorrigeerd voor confounders.

Tijdspad

Week 1 t/m 6: Inlezen in literatuur, dataverzameling in de huisartsenpraktijken, verkennen van de database. Schrijven van de inleiding en methodiek stageverslag.
Week 7 t/m 12: Analyses en schriftelijke rapportage.