Terug

Vrijstellingen

Vrijstellingen

Het is mogelijk om voor een opleidingsperiode of voor stages uit het 2e jaar vrijstelling aan te vragen. Wij volgen daarbij de landelijke regelgeving zoals opgenomen in artikel B.10 en B.11 van het Kaderbesluit CHVG én het besluit Huisartsgeneeskunde artikel B.1.

Voorwaarden uitklapper, klik om te openen

Als voorwaarde om voor vrijstelling in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt ten minste zes maanden gelijkwaardige werk- of opleidingservaring opgedaan in een door de RGS erkende instelling.
 • De ervaring dient opgedaan te zijn nà het behalen van de artsenbul.
 • Voor de opgedane ervaring zijn geen vastgestelde ervaringsgebieden benoemd.
 • Je wordt in het eerste opleidingsjaar getoetst op de aanwezigheid van de noodzakelijke competenties voor de aangevraagde vrijstelling.
 • Voor het aanvragen van een vrijstelling lever je een portfolio aan waaruit de verworven competenties blijken.

Aanvragen uitklapper, klik om te openen

Je kunt je vrijstelling tot uiterlijk 6 weken na aanvang van de opleiding aanvragen via ELO. Je levert een portfolio in waaruit de verworden competenties blijken. De inhoud van een portfolio bestaat uit de volgende documenten, bij voorkeur allemaal samengevoegd/gescand tot één pdf-document:

 • verzoek vrijstellingsaanvraag van de aios met motivatie (max. ½ A4)
 • opsomming van ervaringsinstellingen die gebruikt worden bij de vrijstellingsaanvraag
 • ondertekening door de voormalig begeleider/opleider van de lijst van verworven competenties van de stage in jaar 2 (CZ/GGZ/SEH) waarvoor de aios de vrijstelling aanvraagt
 • werkgeversverklaring van ieder arbeidscontract waaruit blijkt: duur van de aanstelling en percentage deeltijd of diploma (AMA, tropenarts, ander specialisme)
 • certificaten of andere documenten waaruit het onderhouden van een bepaalde competentie blijkt
 • andere documentatie ter onderbouwing van de aanvraag.

De verklaring over werkervaring moet op officieel briefpapier van de betrokken instantie worden aangeleverd, inclusief handtekening. Op ELO staan alle benodigde formulieren.

Beoordeling en definitieve goedkeuring uitklapper, klik om te openen

De coördinator vrijstellingen en het hoofd van de opleiding beoordelen de vrijstellingsaanvraag binnen één maand en verifiëren bij de RGS de erkenning van de ervaringsinstelling. Je ontvangt een voorlopige vrijstelling als de competentie wordt aangetoond. Als een verzoek voor een vrijstelling niet wordt gehonoreerd, krijgt je hiervan bericht met de reden van afwijzing. 

Bij de voortgangsgesprekken in de 3e en 6e maand van het 1e opleidingsjaar worden de behaalde competenties getoetst. Als basis voor de beoordeling van deze competenties worden de ComBels van het tweede jaar voor de klinische stage, chronische zorg en GGZ gebruikt.

Daarnaast beschrijft de aios in zijn eigen voortgangsverslag welke competenties hij heeft laten zien in de huisartspraktijk ter onderbouwing van zijn vrijstellingsverzoek. De opleider geeft zijn reactie op het verslag van de aios en beschrijft zijn visie en de docent inventariseert de bevindingen en vult deze zo nodig aan.

Tijdens het 6e maands voortgangsgesprek geeft de docent op basis van het bovenstaande zijn advies over de gewenste vrijstelling.

Toekenning

Het definitieve besluit ligt bij de coördinator vrijstellingen en het hoofd van de opleiding. Een eenmaal toegekende vrijstelling kan niet meer herzien worden.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

juliuscentrum.umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet